Воскресенье, Июль 14, 2024
  1. Лучшие работы участников
  2. Отзывы учителей
  3. Наши легенды
  4. Учителя пишут

Тхыгъэ «Сыт насыпыр?»

Зэгуэрым федэ1уа пщэдджыжьыпэм бзу ц1ык1ум къриш уэрэдым? Фщ1эрэ абы къывжи1эр? «Сыту унасыпыф1э уэ! Мы пщэдджыжь дахэм къыщ1этэджар узыншэу, сыту унасыпыф1э! Зи Хэкум и хьэуа 1убыгъуэк1э махуэр зыпежьэр, сыту унасыпыф1э!» - къреш и уэрэдыр бзу ц1ык1ум. Пэж дыдэу, сыту сынасыпыф1э сэ! Узыншэу нэху сыкъек1ауэ, бзу ц1ык1ум и уэрэдым сыщ1одэ1у, дыгъэ бзийхэр си нэк1ум къодэхащ1э, мы си гум хьэуа къабзэк1э зегъэнщ1! Феда1уэт, бзу ц1ык1ум и бзэр адыгэбзэщ, ар си анэм и бзэщ! «Уи пщэдджыжь ф1ыуэ, сипхъу ц1ык1у!» - къызже1э а бзэмк1э си анэ дыщэм. Фыщ1эдэ1ут фэри бзу ц1ык1ум.
Ар пщэдджыжьк1эрэ къывдогуашэ насыпк1э. Зыщывгъэнщ1, фыхуэсакъ, вгъэбагъуэ нэхущым къыфхуихь насыпым! Фыдэгуашэ абык1э ц1ыхухэм!
Тхыгъэхэр зэрызэмыщхьым гу лъыфтэну сыхуейт. "Насып" псалъэм еджак1уэхэм щ1алъхьэ мыхьэнэ зэхуэмыдэхэм уэ уи гур зэрымыжар уогъэщ1агъуэ. Тхьэм игъэпсэу еджак1уэри апхуэдэу абы дэлажьэ егъэджак1уэ гъуэзэджэри!

АВТОР: БЭРБЭЧ КАМИЛЛЭ, НАЛШЫК КЪАЛЭ, 17 ЕДЖАП1Э. ЕГЪЭДЖАК1УЭР: ТХЬЭЩЫГЪУЕЙ АРИНЭ.

Тхыгъэ «Сыт насыпыр?»

Насып щ1экъуныр – арщ насыпыр»
Насып… Дунейр къызэриухуэрэ цIыхур зыщIэхъуэпс псалъэ дахэр дэнэ щы1э? Сэ сызэрегупсысымкIэ, насыпыр ц1ыхум къыдалъху ик1и Iыхьэ куэду гуэшауэ нэрыбгэ къэси къыдогъуэгурыкIуэ. Зым адэ-анэр хуэпсэууэ, къыдалъхуар хуэузыншэрэ яшхын-ящIэн ягъуэту балигъыпIэм иувэмэ, ар зы насып гъуэгуанэу ебж. Адрейм еджапIэр къыщиухкIэ, насыпыр – ар IэщIагъэ зэгъэгъуэтынырщ. Адрейм хелъагъуэр насыпыр к1апэм, напэри щыгъупщэжауэ. Сыт хуэдэ мылъкури зыми щыщкъым адыгэм адыгагъэр щыгъупщэмэ, хуэмысакъым ныбжьэгъугъэм, адэм и псалъэм, анэм и лъагъуныгъэм. Щы1эхэщ иджыри ц1ыху псэун папщ1э мышхэу, ат1э шхэн папщ1э псэухэуи.
Сыт ат1э сэрк1э насыпыр? Жэуапу хуэзгъуэтыр зыщ - «насып» щы1экъым, щы1эр насыпыф1э узыщ1 щы1эк1эхэрщ. Ат1э, сыт сэ насыпыф1э сызыщ1ыр? Сещ1 сэ насыпыф1э си анэм и гуф1э макъым, си Инжыдж и даущым, си Къэсейхьэблэжь и нэхущым, си адыгэбзэмк1э хуиту сызэрыпсалъэм, адыгэу сыкъызэрыхъуам…
Сэ зыкъэсщтэжмэ, сынасыпыф1эщ, ауэ насыпым и тхьэбзэ телъщ си гущхьэм. Ар зэи сымылъэгъуа ик1и зи 1эф1агъэр зыхэзмыщ1а си адэм и тхьэбзэщ. Сэ си л1акъуэ сыкъызыхэк1ами, сызып1ами яхуэфащэу сыпсэунущ. Си гум телъми тхьэбзэр - Тхьэм зэи ц1ыху тхьэбзэгъуджэ симыщ1к1э!

Автор: ЦАГЪУЭ ДАЯНЭ, КЪШР, ХЬЭБЭЗ КЪУАЖЭ. ЕГЪЭДЖАК1УЭР: ШЭРДЖЭС РАСЬЯТ

Отзывы об образовательном проекте «Хочу все знать».

(Участники проекта)

Номинация «Бзэр псом япэщ» (на каб. языке)

Яхутлова Милана, МКОУ «ООШ №2» с.п. Малка, руководитель Карданова Фатима Мухамедовна, учитель кабардинского языка и литературы.

Лэжьыгъэ къыт1эрыхьар лэжьыгъэф1щ, узыгъэгупсысэщ. Мыпхуэдэ лэжьыгъэхэм сэбэпынагъышхуэ я1эщ ди бзэмрэ ди литературэмрэ ф1ыуэ тлъагъунымк1э. Сэ си анэдэлъхубзэр ф1ыуэ солъагъу. Абы теухуауэ куэд зэзгъэщ1эну сф1эф1щ. Сыту ф1ыуэ къагупсысат мы проектыр! Сыхуейщ мыпхуэдэ лэжьыгъэ гъэщ1эгъуэнхэм иджыри селэжьыну.

Ф1ыщ1э ин хузощ1 Бизнесымк1э Къэбэрдей-Балъкъэр институтым!

 

Урусбиев Султан, МКОУ «СОШ №17» г.о. Нальчик, руководитель Камергоева Тося Джалиевна, учитель кабардинского языка и литературы.

Лэжьыгъэхэр, япэ хуэдэу, хьэлэмэт дыдэт, ауэ пэжыр жыс1энщи, сэрк1э гугъут. Сигъэгупсыса къудейр мащ1эщ жыс1эну, схуэмыщ1ыжахэри хэтщ. Насып си1эу си адэ шыпхъу Тося къэк1уэжат. Сэ ар къыздэ1эпыкъуащ. Ар мыхъуамэ, ет1уанэ турым сыхэтыфыну къыщ1эк1ынтэкъым. Куэд къэспщытыэжын, къытезгъэзэжын хуей хъуащ.

Лэжьыгъэр зэхэзылъхьахэми си адэ шыпхъуми ф1ыщ1э ин яхузощ1. Ину «берычэт бесын» вжызо1э!

Хусейнов Тимур, МКОУ «СОШ №1» с.п. Малка, руководитель Тленкопачева Фатима Хусеновна, учитель кабардинского языка и литературы.

Лэжьыгъэхэр зым нэхърэ адрейр нэхъ сф1эгъэщ1эгъуэну згъэзэщ1ащ. Нэхъыбэм сэр-сэру сыпэлъэщащ, ауэ си егъэджак1уэри къыздэ1эпыкъуащ. Си адэ-анэри сэбэп къызэрысхуэхъуным хущ1экъуащ. Тхылъ зэмыл1эужьыгъуэ куэд сеплъын хуей хъуащ, абыхэм нэхъри сыдрагъэхьэхырт. Щ1э гуэр къасщ1эмэ, сыгуф1эу селэжьащ.

 

Нахушева Карина, МОУ «СОШ №1» с.п. Верхний Куркужин, руководитель Кочесокова Мадина Борисовна, учитель кабардинского языка и литературы.

Сэ си дадэ и ц1эр Нэхущ Хьэжпагуэщ. Иджы дыдэ дадэ и тхылъ хьэлэмэт къыдэк1ащ. Дадэрэ сэрэ дыдихьэхауэ, хуабжьу дигу ирихьауэ долэжь мы лэжьыгъэ гъэщ1эгъуэным. Хьэлэмэт, удэзыхьэх, узыгъэгупсысэ куэд хэтщ. Ф1ыщ1э фхуэфащэщ мыпхуэдэ лэжьыгъэ гъэщ1эгъуэн зэхэзыгъэувэхэм. Апхуэдэ лэжьыгъэ нэхъыбэ еджак1уэм зэпкърихыхук1э, и гупсысэк1эми зеужь.

Шериева Аида, МОУ «СОШ с.п. Инаркой», руководитель Харадурова Эмма Хасановна, учитель кабардинского языка и литературы.

«Псори сщ1эну сыхуейщ» конкурсым къыщыхьа лэжьыгъэхэм ф1ыуэ сапэлъэщащ. Лэжьыгъэхэр псори гъэщ1эгъуэнт, умыщ1э куэди къэпщ1энымк1э сэбэпышхуэ хъурт. Лэжьыгъэхэм сыщелэжьым си анэр къыздэ1эпыкъуащ.

Хуабжьу сахуэарэзыщ мы образовательнэ проектыр къэзыгупсыса лэжьак1уэхэм ик1и сыхуейт мыпхуэдэ зэпеуэ куэд ирагъэк1уэк1ыну. Абыхэм сэри сыхэтыну си мурадщ.

 

Номинация «Любимые сказки» (на каб. языке)

Дикинов Олег, МОУ «Прогимназия» с.п. Атажукино, руководитель Желдашева Лена Амдулчеримовна, учитель начальных классов.

Лэжьыгъэ згъэзэщ1ар икъук1э сигу ирихьащ, сф1эгъэщ1эгъуэну сщ1ыжащ. Мыпхуэдэ лэжьыгъэ гъэщ1эгъуэнхэр зэхэзыгъэувэхэм, мыпхуэдэ зэпеуэ дахэхэр езыгъэк1уэк1хэм ину «берычэт бесын» жес1эну сыхуейт. Ди адыгэбзэр, анэдэлъхубзэр тщымыгъупщэжын щхьэк1э мыпхуэдэ зэпеуэхэр нэхъыбэ щ1ын хуейуэ къызолъытэ сэ.

Ди жэагъуэ зэрыхъущи, куэдым ди бзэ шэрыуэ къулейр къагъэсэбэпыжкъым. Сэ сыхуейт ин сыхъумэ, ди лъэпкъым и тхыдэ гъэщ1эгъуэныр ц1ыхубэм я пащхьэ ислъхьэну, ди макъамэ дахэхэм щ1эзгъэдэ1уну, ди адыгэбзэ къулейм щызгъэгъуэзэну.

 

Тлепшев Аслан, МОУ «СОШ с.п. Кишпек», руководитель Шаваева Нина Аниуаровна, учитель начальных классов.

Мы лэжьыгъэр сф1эгъэщ1эгъуэну, сыдихьэхыу згъэзэщ1ащ. Ет1уанэ турым къысхуэмыгъэсу сыпэплъэнущ. Кроссводыр нэхъ къызэгугъуэк1ащ, ауэ сф1эхьэлэмэту селэжьащ. Сэ нарт хъыбархэм сыдехьэхри, сыхуейт абыхэм теухуа лэжьыгъэхэр къытхуевгъэхьыну.

Узыншэу фыщытхэ! Фи лэжьыгъэхэм сыпоплъэ.

 

Номинация «Литературная викторина» (на каб. языке)

Диданова Алена, МОУ «ООШ №2» с.п. Сармаково, руководитель Машукова Асият Мухамедовна, учитель кабардинского языка и литературы.

Сэ япэу сыхэту аращ мы проектым. Абы и пэк1э Обнинск иригъэк1уэк1 «Познание и творчество» проектым сыхэтащ. Сыт щыгъуи си жагъуэт адыгэбзэк1э мыпхуэдэ зэпеуэхэр зэрыщымы1эр. Иджы сызыщ1эхъуэпсар къызэхъул1ащ – адыгэбзэми, литературэми, нарт эпосми, сыщалъхуа щ1ыналъэми ехьэл1а лэжьыгъэхэр сщ1ыну 1эмал згъуэтащ. Ди егъэджак1уэхэми дэри абык1э ф1ыщ1эшхуэ яхудощ1 «Псори сщ1эну сыхуейщ» проектым и къызэгъэпэщак1уэхэм. Упщ1эхэмрэ лэжьыгъэхэмрэ купщ1аф1эхэщ, узыгъэгупсысэхэщ. Зык1э сыбэп мыхъуамэ, мы лэжьыгъэхэр зытеухуа художественнэ тхыгъэхэр иджыри зэ щ1ыдигъэджык1ыжащ.

Мамхегов Эльдар, МОУ «СОШ №1» с.п. Исламей, руководитель Мазанова Самара Хасанбиевна, учитель кабардинского языка и литературы.

Сэ къызэрыслъытэмк1э, лэжьыгъэхэр икъук1э гъэщ1эгъуэнт. Нэгъуэщ1у жып1эу щытмэ, удихьэхт. Пщ1ыжыну, уегупсысыну ф1ыт. Сымыщ1э, щ1эуэ сызэджэн хуей хъуа лэжьыгъэ гуэрхэри хэтащ. Сэ зэрызбжымк1э, губзыгъэу зызылъытэж ц1ыхум и ныбжьым къриубыдэ акъылым нэхърэ нэхъыбэ ищ1эн хуейщ. Аращи, мы конкурсым сызэрыхэтар си гуапэ хъуащ, си щ1эныгъэми абы и хьэтырк1э хэзгъэхъуащ. Ф1ыщ1э фхузощ1 псоми!

 

Мамухова Карина, МОУ «СОШ №2» с.п. Куба, руководитель Нагорова Амина Ахиедовна, учитель кабардинского языка и литературы.

Сэ икъук1э си гуапэ хъуащ мыпхуэдэ зэпеуэхэм адыгэбзэк1э лэжьыгъэхэр згъэзащ1эу сызэрыхэтыфар. Проектым и лэжьыгъэхэр гъэщ1эгъуэну зэхэлъхьащ. Ахэр узыгъэгупсысэ, куэд дыдэ къызэщ1эзубыдэхэщ. Псом нэхърэ нэхъ сф1эф1у сощ1ыж кроссвордхэр, сф1эф1щ пычыгъуэхэр къызыхэха литературнэ тхыгъэхэр къэсщ1эну. Аращи, фи лэжьыгъэ хьэлэмэтхэм сыпоплъэ.

 

Номинации по балкарскому языку и литературе.

 

Герийланы Ангелина, Нальчик шахарны №1 гимназия-интернатыны окъуучусу.

Мен «Хочу всё знать» деген проектни бек жаратама. Аны сорууларына жууапла излей туруп, кёп китап окъугъанма, сурат ишлеу фахмуму кенгертеме. Мен малкъар адабиятны бек сюеме, кёп окъуйма. Проектни соруулары бек сейир болгъанлары себепли, кёп китапны окъургъа тюшгенди.

Бу ишни къурагъан адамлагъа жюрегимден ыспас этеме. Сау болсунла. 

 

Ульбашланы Тахир, Огъары Малкъарны №1орта школуну окъуучусу.

 

 «Хочу всё знать» деген проект бизни билимибизни ёсдюреди, кёп жумушлары керти да сейирдиле. Малкъар тил бла литературадан алгъын эслемей къойгъан затларыбызгъа эс бурдурадыла. Жыл сайын мен бу конкурсха сюйюп къатышама. Хорламларым да бардыла. Бу проектни къурагъанлагъа ыспас этеме.

 

Конакова Фатима, МОУ «Гимназия №1» г.о. Нальчик, руководитель Конакова Люба Аскербиевна, учитель балкарского языка и литературы.

Мен Къонакъланы Фатимамама, Нальчик шахарны №1 гимназиясында окъуйма. «Хочу всё знать» деген конкурсда юч жылны ичинде тири къатышханма, кесим соруула жарашдырып ийгенме да, ала конкурсну сорууларына да къошулгъандыла. Мен бу проектни къурагъанлагъа ыразылыгъымы билдире, сау болугъуз дейме. Бизнес институтда андан сора да малкъар тилде кёп тюрлю конкурсла бардырыладыла, биз анда да тири къатышабыз. Биз кёп тюрлю грамоталагъа, дипломлагъа да тийишли болгъанбыз.

 

Коллектив учителей и учащихся г. Черкесска.

Выражаем благодарность составителям проекта «Хочу всё знать». Очень интересные, познавательные вопросы. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

 

Номинация «Сокровище нартов»

Батов Асланбек, МКОУ «ООШ №2» с.п. Сармаково, руководитель Машукова Асият Мухамедовна, учитель кабардинского языка и литературы.

Мне понравились все задания этого конкурса. Некоторые мои одноклассники сказали, что задания нелегкие. Я думаю, что они должны быть такими, чтобы мы научились искать, анализировать, сопоставлять. В выполнении заданий мне помогала моя учительница, которая на каждом уроке проводит с нами такие же интересные задания. Я всегда буду помнить ту радостную минуту, когда она зашла на занятие кружка с заданиями проекта «Хочу все знать» и сказала: «Ребята, в республике стартовал замечательный проект. Оргкомитет приглашает нас в удивительное путешествие в страну Знаний». Так я начал работать над заданиями первого тура образовательного проекта.

Шериев Аслан, МОУ «СОШ с.п. Инаркой», руководитель Харадурова Эмма Хасановна, учитель кабардинского языка и литературы.

Образовательный проект «Хочу все знать» мне очень понравился. Ваш конкурс – это мой первый опыт участия в таких проектах. Спасибо Вам за новый интересный, занимательный конкурс. Мне очень понравилось отвечать на вопросы, так как думать надо было над разными темами.

Этот конкурс научил меня верить в свои силы и не пугаться трудностей. Задания были очень познавательными, приятно было вновь окунуться в сказания о нартах.

Пан Станислав, МОУ «Гимназия №2» г. Прохладный, руководитель Кайдаш Лариса Александровна, учитель истории и МХК.

Мне понравился новый образовательный проект «Хочу все знать» и его конкурсы. Участвуя в номинации «Сокровище нартов», узнал много нового о нартском эпосе, о доблестных героях. Благодаря проекту познакомился с произведениями, которые раньше не знал.

 

Болотоков Аслан, МОУ «СОШ с.п. Урожайное», руководитель Макоева Санета Валерьевна,  учитель кабардинского языка и литературы.

Конкурс «Край мой родной» мне очень понравился, особенно номинация «Сокровище нартов». В ней есть очень интересные вопросы о любимых персонажей нартского эпоса. Работая над заданиями, отправляешься вглубь нашего прошлого, знакомишься с героями нартского эпоса, чувствуешь и переживаешь с ними, узнаем много нового из быта предков. Я думаю, что такие конкурсы очень важны. Мы должны знать свое прошлое, так как без прошлого нет будущего.

 

Номинация «Земля отцов»

 

Панагов Залим, МОУ «СОШ с.п. Инаркой», руководитель Харадурова Эмма Хасановна, учитель кабардинского языка и литературы.

К сожалению, в наше тревожное время мы перестали чтить наши обычаи и традиции, которые всю жизнь сопровождали наших предков. Но иногда пробегает такая вспышка, которая помогает нам осознать кто мы. И Ваши конкурсы – одна из таких вспышек. Вы отвлекаете нас своими конкурсами от плохих дел, происходящих на земном шаре. Устраивая такие конкурсы, Вы не только помогаете развивать наши умственные способности, но и увлекаете нас полезным для нас же делом. Вы освещаете лучиком добра мрачную, пропадающую нацию. Это не подвиг – это героизм...

Составляя интересные вопросы об уроженцах КБР, Вы выражаете глубокое уважение этим людям. Ведь именно они возвысили наш народ. Вы и молодежь призываете чтить их память, уважать их, ценить труд каждого человека...

Был бы я президентом, то провозгласил бы проект «Хочу все знать» самым лучшим. Это не преувеличение. Я участвовал во многих конкурсах, но ни один не вдохновлял меня, как этот. Это нужно нам. Не только нам, но и нашему народу. Мне кажется, что Вам вполне достаточно, если мой народ скажет просто слово «Спасибо!»

 

Чочаев Заур, МОУ «СОШ с.п. Безенги», руководитель Чочаева Нажабат Хизировна, учитель балкарского языка и литературы.

Моя солнечная Кабардино-Балкария является одним из прекрасных уголков не только Кавказа, но и всей России. Я люблю свою республику, свой край. Стараюсь как можно больше его изучать, узнавать о нем что-нибудь новое, интересное. Мне представилась возможность поработать над этими заданиями. Как только я увидел слова «Край мой родной», я сразу понял, что будет интересно и мои ожидания оправдались.

Задания конкурса мне очень понравились. Они увлекательные и познавательные. Выполняя их, я узнал много интересного. Задания развивают человека, предоставляют возможность узнать что-то новое о своем крае, о его великих людях, о природе. Узнавая все больше о наших известных земляках, изучая их прекрасные подвиги, открытия, деяния, я еще больше восхищаюсь своим краем и его людьми.

Я с большим удовольствием принимаю участие в этом проекте, тем самым расширяю свои знания, свой кругозор.

 

Тимакова Анастасия, МОУ «СОШ №4 им. А.Г. Головко» г. Прохладный, руководитель Тимакова Ирина Михайловна, учитель истории.

Большое спасибо авторам вопросов и организаторам конкурса за то, что были гидами в увлекательном путешествии по родной республике! Я почерпнула для себя знания, выходящие за пределы школьной программы. А это очень интересно!..

Участие в конкурсе позволило мне расширить кругозор, пробудило интерес к изучению родного края, воспитало чувство патриотизма.

В будущем я намерена продолжать участвовать в конкурсе и расширять свои познания.

Еще раз большое спасибо организаторам конкурса. Я очень надеюсь, что этот проект станет традиционным.

 

Ли Евгений, МОУ «СОШ №4 им. А.Г. Головко» г. Прохладный, руководитель Горбунова Людмила Михайловна, учитель географии.

Уважаемые организаторы! Спасибо за интересные задания! Мое пожелание Вам: 1) расширить круг заданий по номинации;

                             2) издать задания олимпиады в отдельной книге, чтобы можно было постоянно развивать логическое мышление, выполняя их.

 

Номинация «Совенок»

 

Нахушева Карина, МОУ НШДС с.п. Атажукино, руководитель Сижажева Марита Ариковна, учитель начальных классов.

 

Уважаемые организаторы проекта «Хочу все знать»! Ваш проект очень интересен и увлекателен. Время, потраченное на выполнение ваших заданий, было потрачено с пользой. Благодаря вам и вашим заданиям можно воспитать всесторонне развитую личность. Желаю вам огромных успехов, творческих достижений и процветания!

Я с нетерпением жду ваших следующих заданий.

 

Жабоева Камилла, МКОУ «СОШ №5» г. о. Нальчик, руководитель  Кочесокова Оксана Аскербиевна, учитель начальных классов.

Я с огромным удовольствием приняла участие в образовательном проекте «Хочу все знать» в номинации «Совенок». Мне очень понравились задания.

Особенно мне понравилось задание №8, где надо было переделать стихотворение Корнея Чуковского «Крокодил». Переделать было нелегко, но я, надеюсь, справилась с этой задачей. Задания проекта развивают внимание, логику.

А еще я очень люблю разгадывать и сама составлять ребусы и кроссворды. Хотелось бы, чтобы таких заданий было больше.

 

Номинация «Веселая Сова»

 

Хагажеев Разуан, МОУ «СОШ №2» с.п. Лечинкай, руководитель Гаева Лариса Озимуратовна, учитель русского языка и литературы.

Я очень люблю принимать участие в различных конкурсах, проводимых по разным предметам. Для меня русский язык неродной, но именно желание познать его, научиться писать и говорить грамотно, подталкивают меня к участию в различных конкурсах, играх.

Нельзя сказать, что уроки русского языка и литературы в нашей школе преподают неинтересно. Тем не менее, на конкурсах интереснее. Скажу больше, ваш конкурс «Веселая Сова» мне больше понравился, чем «Русский медвежонок». В вашем конкурсе задания более интересные и более понятные. Для выполнения заданий я пользовался словарями, Интернетом.

 

Канлоева Милана, МОУ «СОШ №3» с.п. Атажукино, руководитель Нахушева Мадина Мухамедовна, учитель русского языка и литературы.

Конкурс очень интересный. Он развивает фантазию, ум, творчество и познавательную активность. Еще здесь есть задания, которые не встречаются в конкурсе «Русский медвежонок». Я каждый год с удовольствием буду принимать участие в проекте. Спасибо организаторам конкурса за ваше желание вовлекать нас в такие интеллектуально-познавательные заочные конкурсы. С нетерпением ждем следующих этапов конкурса.

 

Роголева Юлия, МКОУ «СОШ №5» г. о. Нальчик, руководитель  Моржерина Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы.

Как всё-таки прекрасен и интересен русский язык! Я советую всем участвовать в вашей олимпиаде. Все задания для меня были несложными, но над некоторыми пришлось как следует поломать голову. Поучаствовала в одной такой олимпиаде, так заинтересовалась, что жду с нетерпением новых заданий проекта.

 

Жукова Лиана, МКОУ «ООШ №1» с.п. Сармаково, руководитель Денисова Людмила Александровна, учитель русского языка и литературы.

Участвуя в этом замечательном конкурсе, мы узнаем много нового и интересного. Все задания мне понравились. Благодаря конкурсу я буду лучше знать русский зык, историю слов, знаков препинания. Конкурс развивает любознательность, ум, обогащает знаниями. Спасибо тем, кто думает о нас и помогает увидеть богатство русского языка.

 

Номинация «Находчивая Сова»

 

Бекова Залина, МКОУ «СОШ №5» г. о. Нальчик, руководитель  Конукоева Ольга Александровна, учитель русского языка и литературы.

Номинация «Находчивая Сова» мне очень понравилась. Задания интеллектуальной игры были очень интересны и познавательны. Этот конкурс развивает фантазию, ум и творчество, помогает мыслить, рассуждать, фантазировать.

В процессе работы я узнала много полезной информации по моему любимому предмету – русскому языку. Интересно было работать со словарями омонимов, антонимов, решать кроссворды, шарады. Были и сложные задания и простые.

Мне бы хотелось, чтобы в задания конкурса были включены вопросы по этимологии.

 

Бесланеева Натэлла, МОУ «СОШ с.п. Урожайное», руководитель Бесланеева Анжана Хачимовна, учитель русского языка и литературы.

Ученье – свет, а неученье – тьма. Эту пословицу, наверное, знают все люди. Но, к сожалению, не все выбирают светлый путь, некоторые предпочитают жить в тени и невежестве. А так как я не отношусь к их числу, и мне очень нравятся решать кроссворды, ребусы, шарады, я была очень рада вашему проекту «Хочу все знать».

Больше всего мне понравилось задание «Интересные превращения». Наверное, именно потому, что над этим заданием я долго ломала голову. Мой девиз «Бороться и искать, найти и не сдаваться» очень помог мне, и я справилась.

Большой интерес вызвал у меня задание со словом «сухой». Я и предположить не могла, что у слова «сухой» так много антонимов! Спасибо толковому словарю, без которого я бы, наверное, не справилась.

В общем, все задания мне понравились. Хочу сказать большое спасибо организаторам проекта «Хочу все знать». С нетерпением буду ждать следующего тура.

 

Шогенова Амина, МКОУ «СОШ №1» с.п. Малка, руководитель Тленкопачева Фатима Хусеновна, учитель кабардинского языка и литературы.

Мне очень понравился образовательный проект «Хочу все знать». По номинации Находчивая Сова», в которой я участвовала, были подобраны очень интересные задания. Думать, искать, находить – одно удовольствие. Много работала со словарями, справочниками, энциклопедиями. Большую помощь оказал Интернет.

 

Номинация «Мир сказок»

 

Соблирова Арина, МОУ НШДС с.п. Атажукино, руководитель Абазова Джульетта Исмеловна, учитель начальных классов.

Уважаемые организаторы конкурса «Хочу все знать»!

Я хочу выразить Вам свою признательность за такой интересный и познавательный конкурс. Когда наша учительница предложила нам задания проекта, я выбрала сразу номинацию «Мир сказок», потому что книга Гью Лофтинга «Доктор Айболит» моя любимая. С ней связана интересная и в то же время смешная история. Два года назад бабушка купила мне книгу. Открыв её, она расстроилась, что вместо строк

Добрый доктор Айболит

Он под деревом сидит... там было написано:  «Жил-был доктор. Он был добрый. Звали его Айболит. И была у него злая сестра, которую звали Варвара...» Бабушка тогда не знала, что ее любимый писатель Корней Чуковский просто перевел книгу Лофтинга на русский язык.

После совместного прочтения книги мы с ней пришли к выводу, что Чуковский не просто перевел, а пересказал книгу Гью Лофтинга по-своему. А книга о добром докторе стала моей любимой. Вот такая история связана с этой книгой.

 

Бишенов Аскер, МКОУ «ООШ №3» с.п. Каменномостское, руководитель Багова Асият Владимровна, учитель начальных классов.

Мне очень понравился этот конкурс. Благодаря вам мы не раз перечитывали сказки любимого детского писателя Корнея Чуковского. Кто много читает, тот много знает.

Признаюсь вам, что я даже не знал, что  автором этой сказки является Гью Лофтинг. Но тем и интереснее. Я нашел эту книгу и прочитал её. Теперь в моей копилке и новый писатель, и новая книга.

Спасибо вам за такой интересный конкурс. Я желаю этому проекту процветания. Мы с большим желанием будем принимать активное участие в нем. Хочется победить в конкурсе. Но если даже нет, я постараюсь победить в следующий раз, потому что «Знание – сила». А я хочу все знать!

 

Ковалевская Юлия, МОУ «СОШ №4» г. Прохладный, руководитель Мясищева Татьяна Васильевна, учитель начальных классов.

Конкурс мне понравился. Вопросы были интересные. Я с большим удовольствием прочитала книгу и вместе с ее героями побывала в волшебном мире сказок. Я с нетерпением буду ждать результатов. Хотелось бы, чтобы они были размещены в Интернете. Очень было бы интересно поучаствовать в конкурсах, посвящённым другим сказкам. Ведь хорошие сказки делают нашу жизнь интересней, расширяют кругозор, учат добру и взаимовыручке.

 

Мясищева Ирина, МОУ «СОШ №4» г. Прохладный, руководитель Мясищева Татьяна Васильевна, учитель начальных классов.

Здравствуйте, уважаемые организаторы конкурса! Я очень люблю читать детские книги и журналы. К.И. Чуковский – один из любимых моих писателей. Участвуя в этом конкурсе, я узнала, что Корней Иванович не только сочинял стихи, но и был переводчиком. Свои впечатления от конкурса я выразила в стихотворении, которое сочинила сама:

Мне очень нравится читать

И на вопросы отвечать.

В «Мире сказок» побывала,

Много нового узнала.

Айболит, Кика и Бумба,

Чичи, Авва и Карудо,

Ваня, Таня и Хрю-Хрю,

Очень я вас всех люблю!

Буду ждать с нетерпением задания следующего тура.

 

Кунижев Резуан, МКОУ «СОШ» с.п. Шордаково, руководитель Хашкулова Татьяна Александровна, учитель начальных классов.

Мне очень понравилось готовиться к проекту, работать с книгой А.А. Погорельского «Черная курица, или Подземные жители», словарями, искать материал в Интернете. Во время работы и подготовки заданий тура я узнал много интересного. А главное – мои мама и папа со мной готовились и переживали, когда учительница просила давать развернутые ответы на вопросы. Если у нас не получалось, то Татьяна Александровна и ребята помогали мне ответить на вопросы. Если я получу грамоту, то это будет наша общая грамота.

 

Номинация «Мое Отечество»

Чупахина Наталья, МОУ «Гимназия №2» г. Прохладный, руководитель Кайдаш Лариса Александровна, учитель истории и МХК.

Этот конкурс дает нам возможность освежить свои знания по истории Родины. В выпускных классах это, как никогда, необходимо для учеников, сдающих экзамены по истории и обществознанию для поступления в ВУЗы.

Конечно, некоторые вопросы заставили меня поломать голову, но это стоило того, чтобы узнать интересные факты.

В целом, конкурс отличный, но я хотела бы увидеть задания на описание каких-либо битв. Мне кажется, что это добавило бы большего интереса участникам конкурса.

Я благодарна тем, кто дал шанс показать свои знания и пополнить их.

 

Номинация «Юный математик»

 

Шаова Амина, МКОУ «СОШ с.п. Камлюко», руководитель Выкова Амида Латифовна, учитель начальных классов.

Я с большим желанием участвовала в образовательном проекте «Хочу все знать». Задания интересные, доступные, увлекательные. Можно пользоваться учебниками, подсказкой мамы. Но хочется все решить самой самостоятельно, т.к. есть для этого много времени. Игры этого конкурса развивают мышление память, внимание, творческое воображение.

 

Ахамготова Дана, МКОУ «СОШ №1» с.п. Малка, руководитель Шогенова Халимат Касбулатовна, учитель начальных классов.

 От участия в проекте я ожидаю получить опыт в подобных конкурсах. Мне понравились все задания. Благодарю всех организаторов за проект и предоставленную возможность участвовать в нем, получить новые знания.

 

Номинация «Экономические игры»

 

Машукова Марианна, МКОУ «СОШ №1» с.п. Малка, руководитель Кокова Марианна Хасанбиевна, учитель истории и обществознания.

Здравствуйте! И вот я снова участвую в вашем проекте! Море эмоций, впечатлений! Я много нового, интересного узнала.

Этот проект помогает мне закреплять и углублять материал школьных уроков. Он не только контролирует знания, а направляет на поиски знаний, каждому дает шанс на успех. Спасибо организаторам проекта за отбор разнообразных и интересных заданий. Они творческие, увлекательные, каждое задание по-своему интересно и чему-то учит. Думаю, благодаря вашим усилиям, не только я, но и все ребята, которые участвуют в проекте, получают много нового, интересного, полезного.

Хочу пожелать организаторам проекта «Хочу все знать» процветания, различных интересных заданий, чтобы все больше и больше ребят принимало участие в вашем проекте.

 

Роголева Инна, МКОУ «СОШ №5» г.о. Нальчик, руководитель Ворокова Марина Зарифовна, главный бухгалтер, учитель экономики.

Не часто, на мой взгляд, подростки увлекаются такими заданиями, лишь единицам это может быть интересно. Но с этими заданиями дело обстоит по-другому. Ребенок, читая задание, сначала задается вопросом: неужели я смогу найти ответ? Его это немного отталкивает, но все же, переборов свое сомнение, решается работать. Когда же поиски остановлены и ответ найден, приходит торжество ума. Как бы это смешно не звучало, у меня было такое ощущение. Я рада была потрудиться над данной работой.

 

Номинация «Экономическая история»

 

Маздогов Исмель, МОУ «СОШ №4» с.п. Исламей, руководитель Нахушева Марита Мухамедовна, учитель физики.

Хочется выразить огромную благодарность Кабардино-Балкарскому институту бизнеса (авт. выделение) за высокий профессионализм, позитивный настрой, терпение, отзывчивость и внимание к ученикам. Благодаря их огромной работе, мне удалось исполнить давнюю мечту, заниматься экономикой. Мы в школе не изучаем экономику, но я очень увлекаюсь этим предметом и, надеюсь, что правильно ответил на ваши вопросы. Хочется отметить, что вопросы мне понравились, и я с удовольствием отвечал на них. Очень хочется, чтобы  такие конкурсы проводились чаще.

Я постарался придумать свои задания, которые, на мой взгляд, очень интересные. Буду рад, если вы их оцените. Сейчас я учусь в 11-м классе и после окончания школы планирую поступить в ваш институт. Я надеюсь, и дальше совершенствовать свои способности так, чтобы все смогли получить истинное удовольствие от моих успехов.

Важно стать лидером в этой области, где у тебя все получается, не уставая постигать новое, преодолевая невиданные трудности и препятствия, побеждая достойных соперников, сильнейших конкурентов.

 

Шогенова Алена, МКОУ «СОШ №1» с.п. Малка, руководитель Бижева Марианелла Назировна, учитель истории и обществознания.

Интеллектуально-познавательный конкурс Экономические истории» - это еще один большой шаг в жизни ученика. С его помощью я, например, узнала много важного и интересного, проверила знания, которые дали мне учителя. Каждый ученик усердно работает с такими заданиями, ищет ответы в разных справочниках, энциклопедиях, Интернете, стараясь узнать как можно больше. Особенно меня заинтересовал вопрос о ценниках. Я была очень удивлена, когда нашла ответ. Читала, будто маленькую сказку о том, как с помощью ценников одному парню удалось найти свое счастье.

 

Хочется, чтобы были задания, связанные с древней историей, с появлением денег, о выдающихся деятелях экономики и истории. Хочу выразить огромную благодарность организаторам конкурса. Спасибо!

Мои воспоминания о работе с занковцами.

Учитель – это та профессия, куда нельзя прийти без призвания, без любви к детям, без любви к школе.

Будучи ученицей 7-8 класса я играла именно в эту профессию, собирая на лето всех малышей-соседей у себя дома. В импровизированном классе в уголке дома во дворе всегда стоял стол, стулья или скамейка, доска. Большим счастьем было иметь кусочек мела, а больше приходилось писать кусочком угля или, в лучшем случае, известковым камнем. На каждого малыша я заводила тетрадку, т.е. половину тетрадки, т.к. мне приходилось делить на двоих одну тетрадь. Был журнал посещения и оценок. Каждый малыш, который должен был идти осенью в школу, приходил заниматься. Этому способствовало и желание родителей, особенно мам. Они их ко мне приводили сами. Занималась я с детьми практически ежедневно. Только дождь иногда прерывал наши занятия.

Так я втянулась в эту замечательную и любимую профессию, которой отдала без малого 30 лет.

Подробнее...

Профессия "Учитель"

Испокон веков самой уважаемой и почитаемой была профессия учителя. К нему шли за помощью, за советом, он считался носителем знаний и культуры. История системы образования нашей республики знает не мало учителей – подвижников, подлинных воспитателей и вдохновителей подрастающего поколения. К ним, безусловно, относятся Герой социалистического труда Камбиев Мухаб Алимович, дважды кавалер Ордена Ленина Куготов Лель Тембулатович, Народный учитель СССР Канчукоева Римма Хамидовна, кавалеры ордена Трудового Красного знамени Кудаева Афужан Мыртаевна и Маслова Галина Ивановна, и многие, многие другие.

И в наши дни учитель – самая важная профессия, предопределяющая будущее нашего народа. Воспоминания о перовом учителе мы с теплотой и любовью проносим через всю жизнь.

Зэгуэрым федэ1уа пщэдджыжьыпэм бзу ц1ык1ум къриш уэрэдым? Фщ1эрэ абы къывжи1эр? «Сыту унасыпыф1э уэ! Мы пщэдджыжь дахэм къыщ1этэджар узыншэу, сыту унасыпыф1э! Зи Хэкум и хьэуа 1убыгъуэк1э махуэр зыпежьэр, сыту унасыпыф1э!» - къреш и уэрэдыр бзу ц1ык1ум. Пэж дыдэу, сыту сынасыпыф1э сэ! Узыншэу нэху сыкъек1ауэ, бзу ц1ык1ум и уэрэдым сыщ1одэ1у, дыгъэ бзийхэр си нэк1ум къодэхащ1э, мы си гум хьэуа къабзэк1э зегъэнщ1! Феда1уэт, бзу ц1ык1ум и бзэр адыгэбзэщ, ар си анэм и бзэщ! «Уи пщэдджыжь ф1ыуэ, сипхъу ц1ык1у!» - къызже1э а бзэмк1э си анэ дыщэм. Фыщ1эдэ1ут фэри бзу ц1ык1ум.
Ар пщэдджыжьк1эрэ къывдогуашэ насыпк1э. Зыщывгъэнщ1, фыхуэсакъ, вгъэбагъуэ нэхущым къыфхуихь насыпым! Фыдэгуашэ абык1э ц1ыхухэм!
Тхыгъэхэр зэрызэмыщхьым гу лъыфтэну сыхуейт. "Насып" псалъэм еджак1уэхэм щ1алъхьэ мыхьэнэ зэхуэмыдэхэм уэ уи гур зэрымыжар уогъэщ1агъуэ. Тхьэм игъэпсэу еджак1уэри апхуэдэу абы дэлажьэ егъэджак1уэ гъуэзэджэри!

АВТОР: БЭРБЭЧ КАМИЛЛЭ, НАЛШЫК КЪАЛЭ, 17 ЕДЖАП1Э. ЕГЪЭДЖАК1УЭР: ТХЬЭЩЫГЪУЕЙ АРИНЭ.